Në këtë rubrikë ngarkohet Strategja e EPFAL për periudhën 2021-2024 , në shqip dhe anglisht