Në këtë rubrikë ngarkohet Raporrti Vjetor 2021, në shqip dhe anglisht