Vizioni

Vizioni i EPFAL është: Qytetarë dhe institucione të fortë dhe të aftë për të reaguar për të forcuar sigurinë dhe rendin publik në vend dhe për të krijuar një mjedis më të sigurt për të gjithë.

Misioni

Misioni i EPFAL është të forcojë rolin e qytetarëve, të shqërisë civile dhe institucioneve për çështjet e sigurisë dhe rendin publik në vend, përmes avokimit të politikave, si dhe ndërgjegjësimit dhe pjesëmarrjes qytetare.

Objektivat

Bazuar në Statutin dhe Vendimin e Regjistrimit,objektivat kryesore të  EPFAL janë: