Bordi është organi më i lartë vendimarrës i Organizatës. Ai përbëhet nga 5 ( pesë) anëtarë të cilët janë persona me kontribute të sipkatuar në fushën e të drejtave të njeriut, të shoqërisë civile, sigurisë dhe rendit publik, kriminalistikës, etj. Si rregull bordi mblidhet një herë në vit, por për  çështje të rëndësishme mund të mblidhet edhe  më shpesh.

Bordi ushtron përgjegjësitë e mëposhtme: